Andmekaitse

OÜ Grand Prix Casino andmekaitsetingimused klientide isikuandmete töötlemisel

 Isikuandmete töötlejaks on OÜ Grand Prix Casino (Ahtri 3, Tallinn, reg kood: 14381566). Isikuandmete töötlemisel järgime Eesti ja Euroopa Liidu õigusakte.

Mis on isikuandmed ja milliseid isikuandmeid OÜ Grand Prix Casino töötleb?

Isikuandmed on eraisikuga konkreetselt või kaudselt seostatavad andmed. Näiteks: ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, isikut tõendava dokumendi (nt pass, ID-kaart) number ja muu sellega seotud info, aadress, e-posti aadress, mängukohtade külastuste ajad, kliendiüritustel tehtud fotod, jms.

Eriliigilised isikuandmed on rassiline või etniline päritolu, poliitilised vaated, usulised või filosoofilised veendumused või ametiühingusse kuulumine, geneetilised andmed, füüsilise isiku kordumatuks tuvastamiseks kasutatavad biomeetrilised andmed, terviseandmed või andmed füüsilise isiku seksuaalelu ja seksuaalse sättumuse kohta. Meie eesmärgiks ei ole koguda eriliigilisi isikuandmeid, kuid need võivad meile teatavaks saada juhuslikult, näiteks kliendisuhtluse raames meile saabunud kirja või telefonikõne kaudu siis, kui need meile avaldatakse.

Millistel alustel ja eesmärkidel me isikuandmeid töötleme?

Töötleme andmeid seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks, lepingu täitmiseks, nõusoleku olemasolul ning õigustatud huvi korral.

Järgime andmete töötlemisel järgmisi põhimõtteid:

 • Andmete töötlemine on seaduslik, õiglane ja läbipaistev;
 • Eesmärgipärasus. Igasugune isikuandmete töötlemine peab olema põhjendatud. Kasutame andmeid eesmärgil, milleks me andmeid kogusime ning selle eesmärgi täitmiseks vajalikus ulatuses;
 • Ajakohastatus. Hoolitseme, et andmed oleksid õiged ja vajadusel ebaõiged andmed kustutatud või parandatud;
 • Andmed on kaitstud ja neid ei avaldata kolmandatele osapooltele ilma seadusliku aluseta;
 • Säilitamine. Vastavalt andmete kogumise alustele ja eesmärkidele kehtivad andmete suhtes ka erinevad säilitustähtajad ning on erinevad õigused ja võimalused oma andmete töötlemist mõjutada ja valikuid teha.
 • Arvestame andmete kogumisel minimaalsuse põhimõttega ehk kogume vaid eesmärgi saavutamiseks vajalikke andmeid.

Kogume isikuandmeid peamiselt järgmistel viisidel:

 • Mängukoha külastamisel on meil seadusest tulenev kohustus kõik külastajad dokumendi alusel tuvastada ja külastus registreerida meie vastavas registreerimissüsteemis. Vajadusel on meil kohustus küsida isiku kohta juurde ka täiendavat infot ja dokumente (RahaPTS).
 • Meie kohustus on vastavalt hasartmänguseadusele vastu võtta hasartmängu mängimise piirangu seadmise avaldusi, mille edastame Maksu –ja Tolliametile.
 • Kliendikaardi taotlemisel ning pokkeri-ja kliendiüritustel osalemisel esitatud andmed ja nõusolek turunduspakkumiste saamise kohta.
 • Meie mängukohtades teostatakse hasartmänguseaduse nõuetest tulenevalt videojärelevalvet mistõttu on mängukohtadesse paigaldatud nii sise- kui välikaamerad eelkõige avaliku korra ja mängijate turvalisuse tagamiseks.
 • Pangakonto andmeid kasutame võitude väljamaksmiseks juhul kui mängukohas on vormistatud võidutšekk.
 • Fotod pokkeri-ja kliendiüritustest. Fotode tegemisest ja nende kasutamisest meie sotsiaalmeediakanalites teavitame eelnevalt kliente. Foto tegemisest on kliendil alati õigus keelduda.

Kuidas on tagatud andmete turvaline töötlemine?

Kasutame andmete terviklikkuse, käideldavuse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks vajalikke organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmed. Need meetmed hõlmavad töötajate, informatsiooni, IT infrastruktuuri, ettevõtte kasutuses olevate hoonete ja tehniliste seadmete kaitset. Infoturbe-alase tegevuse eesmärgiks on informatsiooni kaitsmisel asjakohase taseme rakendamine, riskide maandamine ja ohtude ennetamine nii meie ettevõttes kui me koostööpartnerite juures.

Meie töötajatele kehtivad isikuandmete konfidentsiaalsuse ja kaitse alased nõuded, neid on informeeritud isikuandmete töötlemise alastest nõuetest ning töötajad vastutavad nende kohustuste täitmise eest. Meie koostööpartnerid on kohustatud oma töötajate suhtes tagama samade reeglite täitmise.

Mida saab oma isikuandmete kaitseks teha?

Paneme suurt rõhku isikuandmete turvalisele hoidmisele ja kaitsmisele. Kahtluse tekkimisel, et isikuandmetega on toimitud vastupidiselt meie andmekaitsetingimustele või on oht, et andmed on lekkinud võõrastele isikutele, siis palume sellest kindlasti meile esimesel võimalusel teatada. Nii saame lahendada tekkinud olukordi võimalikult kiiresti ja aidata hoida võimaliku kahju minimaalsena. Oma andmeid saab muuta meie mängukohas edastades vastava info klienditeenindajale või kirjutades emailile .

Millised on õigused isikuandmetega seoses?

Õigus tutvuda oma andmetega. Enda isikuandmetega, mis on OÜ Casino Grand Prix kasutuses ja samuti teave selle kohta, millised on andmete töötlemise eesmärgid ja säilitustähtajad, saab tutvuda iga klient. Selleks on vaja eelnevalt enda isik nõuetekohaselt tuvastada ja edastada meile vastav avaldus emailile . Meil on õigus sellistele päringutele vastata 30 päeva jooksul.

Õigus isikuandmeid parandada. Kui oma andmetega tutvudes on avastatud ebaõigeid andmeid või on isikuandmed muutunud, saab neid alati muuta meie mängukohas edastades vastava info klienditeenindajale või kirjutades meile emailile .

Õigus olla unustatud. Teatud juhtudel on õigus lasta oma isikuandmed kustutada. Seda eelkõige nõusoleku ja õigustatud huvi alusel toimuva andmetöötluse osas. Siia alla kuuluvad näiteks turundusprofiilid jms. Sageli ei ole aga isikuandmete täielik kustutamine võimalik, sest andmeid kasutame ka muudel eesmärkidel, millega seoses ei ole andmete kustutamine näiteks seadusest tulenevalt ennetähtaegselt lubatud.

Õigus esitada vastuväiteid. Igal ajal on õigus esitada vastuväiteid isikut ennast puudutava isikuandmete töötlemise toimingu suhtes, mida teeme õigustatud huvi alusel. Vastuväite esitamisel kaalume õiguslikke huvisid ning lõpetame võimalusel kõnealuse andmetöötluse. Mainitud õigust ei saa kasutada olukorras, kus meil on vajalik koostada, esitada või kaitsta õigusnõuet (nt peame enda õiguste kaitseks pöörduma kohtusse või muu õiguskaitseorgani poole).

Õigus ennast puudutavat andmetöötlust piirata. Teatud juhtudel on võimalus isikuandmete töötlemist piirata, andes sellest meile selgesõnaliselt teada emaili teel .

Õigus andmete ülekandmisele. Õigus andmete ülekandmisele annab täiendava kontrolli oma isikuandmete üle. Võimaldame masinloetaval kujul saada oma valdusesse oma isikuandmed või lasta need võimaluse korral teisele vastutavale töötlejale otse edastada. Erinevalt õigusest oma andmetega tutvuda on õigus andmete ülekandmisele piiratud mitmete tunnustega:

 • õigus on saada isikuandmeid, mis on meile esitatud struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul;
 • õigus ülekandmisele rakendub ainult andmetele, mida me kasutame lepingu täitmiseks või nõusoleku alusel ning ainult automatiseeritult;
 • selle õiguse realiseerimisel peame arvestama ka kolmandate isikute õigustega privaatsusele.

Oleme  mugavamaks teenindamiseks lahendanud selle õiguse realiseerimise sarnaselt isikuandmetega tutvumise lahendusega meie kontoris või mängukohas.

Täiendava teabe saamiseks oma isikuandmete kasutamise küsimuses on õigus pöörduda OÜ Casino Grand Prix poole numbril 655 6106 või aadressil .

Juhul, kui tunnete muret, et isikuandmetega on käitutud hooletult või andmekaitsetingimustes toodu vastaselt, saab alati sellest teavitada andmekaitseametnikku aadressil

Oma privaatsusõiguste ja andmete kaitsmiseks on õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. Andmekaitse Inspektsioon on riiklik asutus, mille poole on võimalik pöörduda konsultatsiooni või abi saamiseks isikuandmete kaitse teemadel.